Monday, March 9, 2015

MENEROPONG ALAM MALAIKAT

By ALS
Siapa sosok malaikat itu untuk apa dia diciptakan Allah swt mari kita coba selusuri dengan bantuan lentera alqur"an dan hadist nabi saw.
Dalam surat al Baqarah 285 dikatakan:Rasul beriman kepada al qur"an,yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya demikian pula orang orang beriman.Semuanya beriman kepada Allah swt,malaikat malaikatNya ,kitabNya dan rasul rasulNya.
Rasulullah saw bersabda:Iman itu percaya kepada Allah,para malaikatNya,para rasulNya,kepada hari akhir dan kepada takdir baik maupun buruk.(HR:Bukhari dan Muslim).
Malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak berasal dari kata alaka malaika yang bermakna mengutus atau perutusan risalah.Pendapat yang lain malak berasal dari la"aka yang berarti menyampaikan sesuatu dari Allah swt.
Menurut Syaikh Sayyid Sabiq malaikat itu adalah makhluk halus yang samar tak bisa dijangkau pancaindra manusia tak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah swt.Hal yang sama juga disampaikan Syaikh Muhammad Abduh bahwa malikat dalah makhluk ghaib yang tak dapat diketahui hakikatnya tetapi wajib dipercaya keberadaannya.
Rasulullah saw bersabda:Malaikat diciptakan dari nur(cahaya),jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan padamu semua.(HR:Muslim,Ahmad,Tirmdzi,Ibnu Majah)).
Malaikat sangat banyak jumlahnya hanya Allah swt saja yang maha mengetahuinya.Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda:Tak ada makhluk Allah yang lebih banyak dari malaikat dan tak ada sesuatu yang tumbuh kecuali ada seorang malaikat yang ditugaskan mengurusnya diriwayatkan Abu Syaikh.
Ingatlah Dari Abu Dzar bahwa Rasullullah saw bersabda:Langit bersuara dan memang haknya untuk bersuara.Tak ada tempat sepanjang empat jaripun darinya kecuali ada malaikat yang meletakkan keningnya padanya.(HR:Ahmad,At Tirmidzi,dan Al Hakim) Bayangkan sabda Rasul saw:Sesungguhnya al Baytul Ma"mur(rumah dilangit ketujuh) dikelilingi malaikat setiap hari dimasuki 70 ribu malaikat dan mereka tidak keluar darinya.(HR:Bukhari dan Muslim).
Menurut riwayat yang masyhur jumlah malaikat lebih banyak dari jin.
Para malaikat punya sifat  antara lain:
Tak bisa dijangkau oleh panca indra manusia maupun jin kecuali berubah dalam bentuk manusia yang gagah.Beberapa Nabi pernah bertemu malaikat dalam bentuk manusia antara lain nabi Ibrahim.Luth,Muhammad dan Maryam ibu Isa al Masih.Dari Umar ra dia menceritrakan ketika kami sedang duduk duduk bersama Rasul saw tiba tiba muncul laki laki yang pakaiannya sangat putih rambutnya sangat hitam pada dirinya tak ada bekas bekas datang dari perjalanan.(HR:Muslim).
Dalam surat At Takwir 23:Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya(Jibril) diufuk yang terang dan dalam surat An Najm 13-14 :Dan sesungguhnya Muhammad melihatnya pada waktu yang lain yaitu di Sidratul Muntaha.
Lalu Aisyah ra bertanya tentang firman Allah ini dan Nabi menjawab: Itu tidak lain kecuali malaikat yang saya melihatnya dalam bentuk diciptakan Allah dalam dua kesempatan itu(HR;Muslim) yaitu waktu menerima wahyu pertama dan isra" mi"raj.Aisyah ra juga bertanya kepada Rasul saw mengenai surat an Najm ayat 8:Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagiMaka beliau menjawab:Itulah Jibril seringkali ia datang kepadaku dalam bentuk seorang laki laki kali ini dalam bentuk yang asli dan ia menutup seluruh ufuk.(HR:Muslim)
Dalam surat an Najm ayat 6 dikatakan Jibril menampakkan diri dalam rupa yang asli(rupa yang bagus dan perkasa).Istri istri penguasa Mesir yang jatuh cinta melihat profil nabi Yusuf as sambil terkagum kagum berkata:Maha sempurna Allah makhluk ini bukanlah manusia.Sesungguhnya ia tak lain hanyalah malaikat yang mulia.(surat an Najm ayat 6).
Malaikat mempunyai sayap lihat surat Fatir 1:
Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap masing masing (ada yang )dua,tiga dan empat.Allah menambahkan pada ciptaanNya apa yang Ia kehendaki.
Dari Abdullah bin Mas"ud berkata bahwa Nabi saw melihat Jibril mempunyai enam ratus sayap.(HR:Bukhari ).
Suci dari sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu,sakit,lapar,lelah,tidur.
Malaikat tidak butuh makan dan minum seperti kisah nabi Ibrahim as dengan para tamunya malaikat.
Nabi Ibrahim as menyajikan para tamunya daging sapi panggang tetapi sama sekali tidak disentuhnya mereka tidak mau makan.Mereka berkata:Jangan kamu takut karena kami datang memberi kabar gembira atas akan lahirnya anak yang alim(Ishak as)(Adz Dzaariyat 24-28).Dalam surat Hud 70 diceritrakan:Tatkala dilihatnya tangan para tamu tak menjamahnya Ibrahim as memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut.
Malaikat berkata:Jangan takut sesungguhnya kami adalah malaikat malaikat yang diutus pada kaum Luth.
Jangankan makan hanya mencium aroma beberapa jenis makanan saja malaikat tak suka
Diriwayatkan Bukhari Muslim bahwa Nabi saw melarang mereka membawa aroma bawang merah dan bawang putih untuk mendekati mesjid.
Malaikat tidak berjenis kelamin,nafsu seksual dan tidak beranak cucu demikian pendapat Imam Fakhruddin ar Razy dan ijmak ulama.
Firman Allah swt dalam surat az Zuhruf 19:Kaum musyrikin menduga bahkan percaya bahwa malaikat berjenis kelamin perempuan dan mereka menjadikan malaikat itu hamba hamba Allah Maha Pemurah sebagai orang perempuan.Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu?Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan diminta pertanggung jawaban.
Dalam surat as Shaffat 149-152 qur"an membantah:Tanyakan((hai Muhammad) kepada mereka orang orang kafir Mekah itu.Apaakah untuk Tuhanmu anak anak perempuan sedangkan untuk mereka anak laki laki.Apakah kami menciptakan malaikat itu berupa perempuan dan laki laki mereka menyaksikannya?Katakanlah bahwa mereka dengan kebohongannya benar benar mengatakan Allah beranak.Sungguh mereka benar benar pendusta.
Sangat takut  dan taat pada Allah swt,bertasbih tanpa henti siang malam.
Perhatikan surat Al Anbiya" 20:Mereka para malaikat bertasbih tak henti hentinya siang dan malam.
Mampu bergerak melebihi kecepatan kilat.
Perhatikan surat al Maarij ayat 4 menyatakan:Para malaikat dan Jibril mereka menghadap Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun waktu bumi.
Kilat bergerak 300.000 km perdetik diperlukan waktu 8 menit untuk melewati jarak bumi dan matahari sepanjang 93 juta mil tetapi untuk melewati jarak radius alam semesta sampai ke Sidratulmuntaha yang disebut Arasy Ilahi dibutuhkan minimal 10 milyar tahun cahaya berarti malaikat hanya butuh waktu 10 milyar dibagi 50.000 sama dengan 200.000 hari atau lebih kurang
573 tahun sementara Jibril butuh waktu hanya setengah hari.
Punya sifat malu hal ini dinyatakan Rasul saw kepada Aisyah ra ketika Aisyah bertanya padanya,. Rasul saw sedang berbaring dengan membiarkan kedua betisnya terbuka,kebetulan Abu Bakar ra minta izin masuk lantas beliau mempersilakan masuk tanpa merobah sedikitpun posisinya,demikian juga ketika Umar bin Khatab ra masuk.Tetapi ketika Ustman bin Affan masukbeliau segera duduk sambil merapikan pakaiannya.Setelah mereka semua pulang Aisyah ra yang mengamati situasi tersebut bertanya pada Rasul saw,mengapa beliau merapikan pakaiannya ketika Ustman masuk.Maka Rasulullah saw menjawab:Apakah aku tak pantas malu kepada seorang yang para malaikat saja malu padanya.(HR: Muslim).
Tak suka dengan bau tak sedap,anjing dan patung.Rasul saw bersabda:
Malaikat Rahmat tak akan memasuki rumah yang didalamnya ada anjing dan juga tak memasuki rumah yang didalamnya  ada patung. (HR:Akhmad,Bukhari,Muslim,Tirmidzi,Nasa"i,Ibnu Majah).
Malaikat Rahmat tak akan menemani kelompok manusia yang ditengah tengah mereka terdapat anjing.(HR:Muslim).
Apakah malaikat mati?? Jawabnya:Lihat surat al Qassas:88:Segala sesuatu akan musnah kecuali wajahNya.Perhatikan surat az Zumar 68:Dan ditiupkan sangkakala maka mati semua yang dilangit dan dibumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.
Malaikat malaikat yang diciptakan sebelum diciptakan langit dan bumi yang permulaan adalah Hamalatul Arasy,JIbril,Israfil,Mikail dan Malaikat maut akan mati paling akhir sesudah segalanya mati.
Ada sepuluh malaikat yang diwajibkan setiap muslim mengetahuinya menurut lidah para ustadz sejak dulu karena tidak ada ketetapannya  dijumpai dalam quran dan hadist setelah diteliti dari ayat dan hadist ternyata ada 20 malaikat diantaranya :Jibril:Pemimpin malaikat bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya pada Rasul saw.dan juga pembawa rezeki.Disebut juga dengan nama lain Ruhul al Qudus dan Ruhul al Amin.
Lihat surat al Baqarah 97:Katakanlah hai Muhammad,Siapa yang menjadi musuh Jibril maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan (alqur"an) dalam hatimu dengan izin Allah membenarkan kitab kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang orang beriman.
Jibril hanya mendampingi Rasul saw sampai di Sidhratulmuntaha saja tak mampu untuk bersama sama menghadap Allah swt.Jibril bersabda:Aku sama sekali tak mampu mendekat Allah swt karena butuh waktu 6000 tahun lagi harus terbang itulah jarak antara aku dan Allah yang bisa kucapai sekiranya kuteruskan juga pastilah aku akan hancur luluh.
Jibril ikut turun kemedan perang Badar bersama seribu malaikat membunuh pasukan kafir.Dalam surat al Anfal 9 dikatakan:Ketika kamu memohon pertolongan Tuhanmu.  Lalu dikabulkanNya bagimu.Sesungguhnya Allah mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut turut.Dalam surta Ali Imran 125 juga disebutkan:Jika kamu bersabar dan siap siaga dan mereka menyerangmu tiba tiba maka seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ibril ikut turun bersama 1000 malaikat disebelah kanan Rasulullah saw dimana disana ada Abu Bakar ra.Dan Mikail turun bersama 1000 malaikat lainnya disebelah kiri beliau dan aku(Ali bin Abi Thalib) ada disana.
Mikail disebut dalam surat al Baqarah 98:Siapa yang menjadi musuh Allah malaikat malaikatNya rasul rasulNya,Jibril dan Mikail maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang orang kafir.
Mikail pembagi rezeki penurunkan hujan pada semua makhluk.Rasulullah saw bersabda:Tatkala seorang lelaki berada ditengah gurun dia mendengar suara diawan,Siramlah kebun fulan,maka menjauhlah awan tersebut,dan menumpukkan air disuatu tanah berbatu hitam maka saluran saluran air yang ada telah memuat air seluruhnya.(HR:Muslim).
Israfil malaikat peniup sangkakala saat kiamat tiba.lihat surat an Naml 87:Kami biarkan mereka pada hari itu terombang ambing bersama sebagian yang lain kemudian ditiupkan sangkakala lalu Kami kumpulkan mereka seluruhnya.Perhatikan juga surat Yasin 51,atThaha 108 dan al Qamar 8.
Rasulullah berdoa:Ya Allah Rabb Jibril,Mikail dan Israfil,Pencipta langit dan bumi.Yang Maha mengetahui perkara ghaib dan yang kelihatan,Engkaulah yang menghukum diantara hamba hambaMU dalam apa yang mereka selisihkan tunjukilah aku pada kebenaran dengan izinmu.
Sesungguhnya Engkau menunjuki siapa yang aengkau kehendaki menuju jalan yang lurus.(HR:Muslim).
Malaikat sekitar Arsy (Hamalat al Arsy):
Ada empat malaikat pembawa Arsy Allah yang jumlahnya ditambah empat lagi dihari kiamat,lihat surat al Haqqah 15-17:Maka pada hari itu terjadilah kiamat dimana langit terbelah karena telah menjadi rapuh.Dan para malaikat berada diberbagai penjuru langit Pada hari itu delapan malaikat menjunjung Arsy(singasana) Tuhanmu diatas kepala mereka.
Malik malaikat pemimpin penjaga neraka lihat surat az Zukhruff 77:Dan mereka berseru:Wahai Malaikat Malik biarlah Tuhanmu mematikan kami saja.Dia menjawab:Sungguh kamu akan tetap tinggal dineraka ini.Dalam surat at Tahrim 6 diterangkan:Yang menjaga neraka itu adalah malaikat yang kasar,keras,tak mendurhakai perintah Allah.Mereka hanya melaksanaakan apa yang diperintahkan Allah padanya.
Jumlah malaikat yang menjaga Saqar ada 19 malaikat Zabaniah lihat surat al Mudatsir 27-31:Tahukah kamu apa itu naraka Saqar?Neraqa Saqasr tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.Yang menghanguskan kulit manusia.Diatasnya ada 19 malaikat penjaga dan tidak Kami jadikan penjaga itu melainkan dari malaikat.
Malaikat itu namanya az Zabaniyah lihat surat al "Alaq 18:Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah (penyiksa orang orang berdosa).
Malaikat penjaga pintu syurga lihat surat az Zumar 73:Dan orang orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar kedalam syurga secara berombongan.Sehinggan apabila mereka sampai kepintu surga dibukakan penjaganya berkata kepada mereka:Kesejahteraan dilimpahkan atasmu.berbahagialah kamu maka masuklah kamu kekal didalamnya.
Tak ada dikatakan baik dalam quran dan hadist bahwa namanya Ridwan.
Munkar dan Nakir malaikat yang menginterogasi saat mayat baru dikubur.
Rasulullah saw bersabda::Apabila mayit dikuburkan maka dia akan didatangi dua malaikat yang hitam dan biru matanya yang satu bernama Al Munkar dan yang lain bernama Al Nakir.(HR:At Tirmidzy disahihkan oleh Al Albani).
Malaikat Maut pencabut nyawa lihat surat as Sajdah 11:Katakanlah::Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu.Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan.
Perhatikan juga surat al An"am 61:Apabila kematian datang kepada salah seorang diantara kamu malaikat malikat Kami mencabut nyawamu dan mereka tak melalaikan tugasnya.Tak ada keterangan baik diquran maupun hadist bahwa malaikat maut namanya Izrail.
Malaikat pencatat amal manusia yang satu sebelah kanannya yang lain sebelah kirinya,perhatikan surat Qaf 17-18:Ingatlah ketika dua malaikat mencatat amalnya yang satu duduk dikanan dan yang lain disebelah kiri.Tidak ada satu katapun yang diucapkannya melainkan ada disisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.Tak ada disebutkan namanya Raqib dan Atid baik dalam alquran dan hadist memang artinya Raqib adalah menjaga dan Atid berarti hadir.
Dari Abu Umamah bahwa Rasul saw bersabda:Sesungguhnya malaikat yang berada sebelah kiri akan menulis setiap 6 jam bagi seorang muslim yang melakukan dosa jika ia menyesal dan beristighfar pada Allah maka Ia menghapusnya dan jika tidak maka tertulis satu kesalahan (HR:Thabrani dishaihhkan oleh Al Albani).
Menurut Ibnu Katsir berarti ada 8 malaikat yang bertugas 4 siang dan 4 malam sebelah kanan kiri muka dan belakang.
Malaikat Arham bertugas meniupkan ruh menetapkan rizki,ajal,celaka dan bahagia saat kehamilan berumur empat bulan Nabi saw bersabda:Sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptanya dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani kemudian berubah jadi segumpal darah dalam waktu yang sama pula kemudian berubah jadi segumpal daging.Kemudian diutuslah seorang malaikat padanya lalu ia meniupkan ruh,dan diperintahkan untuk menulis empat hal,rizki,ajal,amal dan apakah kelak akan bahagia atau celaka.(HR:Bukhari dan Muslim)..
Malaikat Muaqqibat berfungsi menjaga manusia atas perintah Allah swt,lihat surat Ar Ra"d 11:Bagi manusia itu ada malaikat malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya.
Mereka menjaganya atas perintah Allah.Sesungguhnya Allah tak merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada satu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya dan tak ada pelindung mereka selain Dia.
Demikian juga dalam surat Al An"am 61:Dan Dialah penguasa mutlak atas semua hamba hambanya diutusnya kepadamu malaikat penjaga.
Ibnu Abbas ra berucap:Malaikat Muaqqibat adalah penjaga manusia atas perintah Allah yang naik turun bergantian waktu asar dan subuh. kalau ada takdir menimpanya maka mereka menyingkir darimu
Malaikat Qarin pendamping yang mempengaruhi manusia untuk berbuat kebajikan sementara Jin Qarin terus berusaha mendorong manuisa berbuat maksiat.Dari Abdullah bin Mas"ud ra berkata:Rasul saw bersabda:Setiap kalian manusia ada qarin(pendamping) dari bangsa Jin dan dari bangsa malaikat((HR:Ahmad).Rasulullah saw juiga bersabda:Sesungguhnya syaitan membisikkan pada anak Adam demikian juga malaikat.Bisikan syaitan menyuruh kepada keburukan dan mendustai kebenaran sedangkan malaikat mengajak kepada kebaikan dan membenarkan yang haq.(HR:Tirmidzi).
Terlalu banyak lagi malaikat dengan tugas masing masing semuanya atas perintah Allah swt mengawasi dan mengikuti gerak manusia. Artinya kita tidak sendiri sehingga kita harus berhati hati dan malu terhadap amal perbuatan kita yang terus dilacak dan dicatat malaikat walaupun kita berkulit hitam dalam lubang yang gelap gulita dalam kesendirian tanpa suara.Bukti bukti cukup untuk menyeret kita di mahkamah Padang Mahsyar kemudian melemparkannya kelubang neraka.


Dikutip dan disusun oleh ALS:Semarang ,Senin 9 Maret 2015 dipublish jam 17.35 wib.

0 comments:

Post a Comment