BINGKISAN ROSULULLAH VIA ABI UNTUK BUNAYYA

Pernikahan bukan sekedar seremonial ada wali dan dua orang saksi,tetapi adalah suatu mitsaqon gholizan (perjanjian yang berat)yang menuntut keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing masing dengan penuh keadilan dan keseimbangan yang akan diminta pertanggungan jawabnya kelak dihari perhitungan.

DI SURGA FIRDAUS KITA BERSATU

Aku tidak mau ikut gila,buruk muka cermin kok dibelah. Kulitku hitam legam,hidungku pesek,posturku bulat pendek,cukuplah kalau aku dijuluki sitampang brengsek. Kemiskinan yang melanda hidupku melengkapi diriku,mengapa tidak ada satupun gadis yang mau melirikku. Tiga puluh lima tahun sudah aku menapak dibumi Allah,menambah predikatku si Bujang Lapuk.

PLUTOKRASI DAN KLEPTOKRASI

SUMUT bukan singkatan Sumatera Utara tetapi diplesetkan dengan : SEMUA URUSAN MUSTI UANG TUNAI. Baik itu urusan politik,ekonomi ,hukum,apapun harus pakai uang. Ada uang abang disayang tidak ada uang abang melayang.

Dilemma

Salah seorang calon tersebut haruslah meninggalkan agamanya dan beralih kepada agama calon yang sangat dicintainya. Bayangkan diotakmu yang bersih apa yang akan terjadi kalau kau rela menggadaikan akidahmu dengan DUNIA YANG HINA DAN GILA ini?

Dialog Musa dan Tuhannya

Ya Allah ya Tuhanku Maha Pencipta diriku dan manusia seutuhnya engkau kurniakan akal nurani serta kehidupan penuh kenikmatan mengapa diakhirat engkau lemparkan mereka keneraka,tanya Musa yang sedang dilanda perang batin yang melanda jiwanya.

Friday, May 27, 2016

AL GHAZALI HUJJATUL ISLAM

Salah satu pemikir ulung Islam yang dijuluki Samudera Bergelombang karena keluasan ilmu yang dikuasainya, populer dengan panggilan Al Ghazali karena
ayahnya seorang pemintal benang penenun kain shuf(dibuat dari bulu domba).
Dalam bahasa Arab,Ghazali berarti pembuat benang.
Pakar ilmuwan dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad
al Ghazali ath Thusi di dunia Barat lebih populer dengan sebutan Algazel lahir dikota kecil Thusi wilayah Khorasan Iran tahun 450H/1058M
Dipanggil Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid.
Walaupun ayahnya butahuruf, tetapi fakir yang sholeh selalu berdoa untuk
kedua anaknya tatkala mendengar tausiah dari ahli fiqih dia berdoa ya Allah
jadikanlah anakku ahli fikih,ketika mendengar ceramah ahli hikmah dia selalu
berdoa ya Allah jadikanlah anakku ahli hikmah.
Akhirnya doanya terkabul Al Ghazali jadi pakar fiqih dan Ahmad adiknya jadi ahli hikmah.
Kebetulan dizamannya lingkungannya sangat kondusif disektor pendidikan se
hingga masyarakat termiskinpun mendapat kesempatan duduk diperguruan tinggi dan tersedia berbagai sarana pendidikan cuma cuma untuk umum.
Kesempatan emas ini dimanfaatkannya untuk belajar dasar dasar agama kepa
da guru setempat Syaikh Ahmad ibn Muhammad Ar Radzkafi.Dengan bekal ilmu yang diprolehnya beliau pergi ke Jarjan memperdalam ilmunya kepada Imam Abu Nashr Al Isma"ili dan sempat menulis kitab At Ta""liqat.
Dalam perjalanan pulang ke Thusi berkas catatan kuliahnya dirampok lalu memohon agar dikembalikan tetapi perampok malah mengejeknya kenapa pendidikannya tergantung lembaran kertas
Hikmahnya sejak itu semua catatan kuliahnya dihafal diluar kepala
Beliau pergi ke Nishapur melanjutkan pendidikan berguru kepada Imam Ha
ramain Al Juwaini sampai jadi pakar fiqih madzhab Syafei ,ilmu perdebatan
ushul,mantiq,hikmah dan filsafat.Madrasah e Bakiath Nishapur adalah universitas pertama didunia Islam.
Pada masa pemerintahan Bani Saljuq (400- 478)H,Universitas Baghdad dan Nishapur merupakan perguruan tinggi favorit dan bergengsi menjadi dambaan setiap orang jadi mahasiswa didalamnya.
Ratusan ribu mahasiswa bersemangat mengikuti kuliah semuanya mencatat
dan menghafal kuliah yang diberikan oleh Abu Ishaq Shirazi dan Imamul Haramain.Dari ribuan mahasiswa terpilih tiga orang paling cemerlang dan luar biasa.yaitu Muhammad Al Gazali dijuluki Samudera bergelombang,Kiahsari dijuluki Singa pemburu dan Ahmad bin Muhammad al Khawafi dijuluki Api yang membakar.Dan yang paling menonjol sebagai bintangnya adalah Al Ghazali.
Di Nishapur ia sempat belajar tasawuf kepada Abu Ali Al Faidh Ibn Muhammad Ibn Ali Al Farmadi
Pengetahuan tasawuf secara teoritis telah dimiliki olehnya semasa kanak ka
naknya berguru pada Yusuf al Nasay di Thusi.
Dia sangat taat dan setia  pada gurunya tak mau berpisah sampai gurunya wa
fat dan ditunjuk sebagai assisten gurunya.yang memperkenalkannya dengan
Wazir Saljuq yang arif Khawajeh Nizamul Mulk seorang administrator terbesar
sepanjang zaman pendukung dunia pendidikan pendiri Universitas Nizamiah Baghdad.Pada saat usianya 28 tahun setelah Imam Haramian wafat Al Ghazali pergi menemui Nizamul Mulk yang selalu dikelilingi para cendekiawan dan
orang orang berwibawa.Dia diberi kehormatan berdebat dengan para ulama.
Dalam sidang perdebatan ilmiah(mubahatsah) Al Ghazali mengungguli para ulama yang menjadi kebanggaan istana.Akhirnya tahun 484H/1091M beliau diangkat sebagai Rektor Universitas Baghdad merupakan jabatan akedemis paling tinggi dimasanya diusia 34 tahun.
Selama mengajar ia mendalami secara otodidak pemikiran Al Farabi,Ibnu Si
na,Ibnu Maskawih dan Ikhwan Al Shafa.
Kepakarannya dibidang filsafat dibuktikan dengan karyanya yang pertama Al
Maqhasid al falasifah(tujuan para filusuf) dan Takaful al falasifah(kekacauan
fikiran para filusuf) ditulis saat masa skeptis di Baghdad dimana dia mengan
cam para filusuf dengan tajam.
Karyanya yang terbesar adalah Ihya"Ulumuddin(The Revival of the Religous)(Menghidupkan kembali ilmu agama) sebanyak 4 jilid ditulisnya selama bertahun tahun berpindah pindah antara Damaskus,Yerussalem,Hijaz dan
Thusi berisi panduan fiqih,tasawuf dan filsafat.
Banyak lagi karyanya yang lain diantaranya:
Miyar al ilmi(kriteria ilmu ilmu),Minhaj al abidin(jalan mengabdikan diri kepada Tuhan),Al Munqiz min al dhalal(penyelamat dari kesesatan),Al ma"arif al aq
liyah(ilmu yang rasional),Miskiyat al anwar(lampu yang bersinar),Tahzibul al ushul(elaborasi terhadap ilmu fikih),Al iqtishod fi al i"tiqod(moderasi dalam
aqidah),Asrar ilm addin(rahsia ilmu agama),Tarbiyatul aulad fi Islam(pendidkan anak dalam Islam),Akhlak al abros wa annajah min al asyhar(ahlak orang baik
dan keselamatan dari kejahatan),Azzariyah ilaa makarimasy syahi"ah(Jalan menuju syariat yang mulia) dan lain lain.
Terkenal dengan julukan Hujjatul al Islam (Argumentator Islam) oleh karena
jasanya yang besar dalam membentengi Islam dari bid"ah dan ajaran rasio
nalisme Yunani.Dia juga dijuluki Zain al Din(permata agama Islam) dan Mujaddid(pembaharu).
Pembaharuan tasawuf dengan memadukan tasawuf dengan syari"at telah dimulai sejak pertengahan abad ketiga hijrah dimotori oleh tokoh tokoh seperti Al Kharraz dan Al Junaid mencapai puncaknya dikoordinir oleh Al Ghazali.
Samuel M Zwemer berkata:Ada 4 0rang yang paling berjasa terhadap Islam
yaitu Muhammad saw,Bukhari pengumpul hadist,Imam Asy"ari theolog terbesar menentang rasionalisme dan Imam Al Ghazali sebagai reformer dan sufi(penye
lamat tasawuf dari kehancuran).
Dia telah menyatukan syariat,tasawuf dan tauhid yang sudah tepecah belah.
Al Subki dalam bukunya berjudul Thabaqat Al Shafiyya Al Kubra menyatakan:
Seandainya ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad saw maka manusianya adalah Al Ghazali.
Pemikiran Al Gazali mempengaruhi para filusuf Barat seperti Rene Descartes,
Clarke,Blaise Pascal,Spinosa dan Thomas Aquinas.
Asm Palaeros mengakui banyak persamaan pikiran mereka dengan pikiran Al
Ghazali dalam pendiriannya bahwa pengetahuan agama bukan lahir dari akal dan pikiran tetapi dari hati dan rasa.
Namun tak sedikit yang kontradiktif dengan pemikiran beliau diantaranya seo
rang qadhi dari Cordoba Abu Abdullah Muhammad bin Hamdan menyalahkan karya karya al Ghazali dan didukung oleh para qadhi di Spanyol sehingga terjadi aksi massa melarang dan membakar karya karyanya dan setiap orang yang memilikinya dihukum mati.
Demikian juga di Afrika Utara Sultan Marakash,Ali bin Yusuf bin Tashfin pemimpin daerah tersebut sangat fanatik Mazhab Maliki juga menginstruksikan melarang dan membakar seluruh karya karya Al Ghazali.
Filusuf Spanyol Ibnu Rusyd menganggap ajaran Al Ghazali kadang kadang me
rusak syariah,filsafat atau keduanya kadang kadang juga menguntungkan.
Ibn Rusyd mengeritik karya Al Ghazali terutama kitab Tahafut al Falasifah dengan tulisannya Tahafut al Tahafut(hancurnya kehancuran).
Menurut Al Ghazali tidak sedikit ajaran filsafat dapat membahayakan keimanan dan bertentangan dengan ajaran agama seperti mazhab Dzahriyyun menging
kari adanya Tuhan,madzhab Thabi"iyyun tak mempercayai dunia lain dan mazd
hab Illahiyyun yang ditransfer dari Ibnu Sina dan Al Farabi yang berpendirian bahwa jasad tak akan menerima nikmat maupun siksaan kecuali ruh saja dan alam bersifat abadi.
Pada tahun 488H/1095M dilanda skeptis(keraguan) terhadap ilmu yang dikua
sainya (Hukum,Theologi dan Filsafat) dan karya karyanya sehingga jatuh sakit.
Kebetulan suatu hari dia jadi imam sholat dimesjid sementara adiknya Ahmad
jadi makmum.Ketika itu sang adik melihat tubuh kakaknya bersimbah darah.lalu membatalkan jadi makmum dan meneruskan sholat sendiri.Lantas Ghazali bertanya:Mengapa kau batalkan bermakmum denganku?Dijawab:Aku melihat dirimu penuh darah.
Ghazali termenung :Benar dalam sholat aku berpikir tentang masaalah haid.
Memang Ahmad dikenal sebagai ahli kasyaf mampu melihat yang tak bisa dilihat orang lain.
Sejak saat itu Ghazali sadar pentingnya dunia sufi dan mendorongnya mendalami tasawuf karena tasawuflah jalan mengenal Allah(makrifatullah).
Al Ghazali berkata dalam hatinya:Arak kalau sekadar nama tak akan memabuk
kan,demikian juga roti tak akan mengenyangkan,obat tak akan menyembuh
kan,begitu juga diskusi tentang hakikat,kebenaran dan kebahagiaan tak akan pernah memberikan ketenangan jiwa (tuma"ninah an nafs).Untuk mencapai
hakikat harus suci dan ikhlas dan ini tak bisa dicapai kalau cinta dunia(harta,
pangkat dan ketenaran).
Selama 6 bulan pikiran tersebut melanda dirinya mengganggu makan dan ti
durnya dan dia tidak mau lagi bicara dan berdikusi sehingga divonnis sakit jiwa.
Dia tak mampu lagi melaksanakan tugan sebagai guru besar dan meninggal
kan Baghdad pergi keDamaskus selama 2 tahun beruzlah,riyadah dan muja
hadah dilanjutkan kegiatan tersebut ke Baitul Maqdis.kemudian berhaji dan
menziarahi makam Rasulullah.Menurut Ibnu Asakir setelah Al Ghazali berhaji
menetap di Syam selama 10 tahun,tinggal dimenara Barat mesjid jami" Al Umawi sambil bermujahadah,menulis dan sambil mendengarkan kitab shahih Bukhari dari Abu Sahl Muhammad bin Ubaidah Al Hafshi.Disini beliau menulis
karya karyanya Ihya" Ulumuddin,Al Arba"in,Al Qishas dan kitab Mahakkum Nadzar dan istiqamah memakai pakaian ahli ibadah.,
Kemudian beliau kembali ke Thusi mendirikan madrasah disamping rumahnya dan asrama khusus untuk orang orang shufi.
Diujung hidupnya beliau menekuni hadist berkumpul dengan para ahlinya me
nelaah syahihain(Shahi Bukhari dan Muslim).Kepakarannya dalam ushul fikih,tasawuf diacungi jempol namun minim tentang hadist Rasul.
Menurut Ahmad saudara kandungnya bahwa beliau menjelang sakratul maut
berwudhu dan sholat lalu berkata:Bawa kemari kain kafan saya.
Diletakkannya kain kafan tersebut dikedua matanya sambil berkata: Saya patuh
dan taat untuk menemui Al Malik lalu meluruskan kedua kakinya dan mengha
dap kiblat.dan beliau meninggal menjelang pagi hari di kota Thusi Senin 14 Jumadil akhir 505 H/1111M dimakamkan dipekuburan Ath Thabaran.
Hampir 1000 tahun Al Ghazali telah tiada namun tulisannya tetap abadi.


Dikutip dan disusun oleh ALS:Semarang 27 Mei 2016 published jam 21.21


Wednesday, May 18, 2016

IBNU RUSYD MANUSIA SERBA BISA

Anak yang memiliki segudang minat dan talenta,dijuluki sigenius dari Andalusia ini dilahirkan di Kordoba(Spanyol) tahun 520H/1128M mampu merubah kegelap
an Eropa yang berabad abad terkungkung dalam hegemoni kekuasaan gereja (The Dark Middle Ages) menjadi bangsa yang berkebudayan tinggi dijagat ini.
Manusia serba bisa putra dari Ahmad seorang hakim terkenal di Kordoba dan
kakeknya Imam Mesjid Jami"dan ahli fikih serta konsultant hukum terkenal di Kordoba lebih populer dipanggil dengan Ibn Rusyd nama kakeknya sendiri.
Nama lengkapnya Abu Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn
Rusyd,di Barat lebih dikenal dipanggil Averroes dari Andalusia.Sebagian besar masa hidupnya diabdikan sebagai qadhi/hakim di Seviller dan Kordoba tahun
1769M,kemudian dipromosikan sebagai ketua Mahkamah Agung(Qadhi al Qu
dhi ) di Kordoba tahun 1173M.
Dalam kesibukan ayahnya sebagai hakim negara masih sempat mengajarnya terutama dalam ilmu fiqih dan sudah hafal Kitab Al Muwatha" Imam Maliki diu
sianya yang masih kanak kanak.
Menempuh pendidikan dikota metropolitan Kordoba merupakan tempat pendi
dikan termasyhur di Barat.
Dia mendalami berbagai cabang ilmu yaitu alqur"an,filsafat,fisika,matematika,
bilogi,kedokteran dan astronomi.
Dia belajar hadist dari Abul Qosim,Abu Marwan ibn Masarrat,Abu Ja"far ibn
Azis dan Abu Abullah Marzi dan fikih dari Hafiz  Abu Muhammad ibn Rizq.
Dibidang agama karyanya terkenal Tahafut at Tahafut kitab yang menjawab
serangan Imam al Ghazali terhadap para filosof terdahulu.yang dituduh kafir dalam buku al Ghazali Tahafut al Falasifah.(Kebingungan Filsafat).
Mendalami filsafat dari Abu Ja"far Harun dan Ibnu Bijjah dan Ibn Tufail.
Dialah Filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dan tradisi pemikiran
Yunani.Cukup berhasil mempertemukan hikmah(filsafat) dengan syari"at
Dante dalam Devine Comedianya menyebut Ibn Rusyd adalah Sang Komen
tator oleh karena dianggap sebagai penulis komentar terhebat atas karya karya Arisotteles seperti De Organon,De Anima,Physica,Metaphysica,De Partibus Animalia,Pama Naturalisi,Methodologica dan Rhetorica diantara tahun 1169 sampai 1195 yang kemudian sangat berpengaruh terhadap pembentuk
an tradisi intelektual kaum Yahudi dan Nasrani telah membukakan jalan bagi
Ibn Rusyd untuk melanglang buana ke Eropa mendalami warisan Aristoteles dan filsafat Yunani.
Abu Ja"far Harun dan Abu Marwan ibn Jarbus al Balansi mahagurunya dibi
dang ilmu kedokteran akhirnya dia jadi dokter terkenal dizamannya sempat
diangkat jadi dokter istana khalifah Abu Yakub al Mansur dinasti Almonade di Maroko menggantikan Ibn Tufail.
Ditengah kesibukan sebagai hakim agung dan dokter istana masih sempat menulis 20 buku kedokteran antara lain yang terkenal adalah Kulliyat fi al Thibb
merupakan Ikhtisar Kedokteran terlengkap dizamannya diterbitkan di Padua
Diterjemahkan dalam bahasa Latin berjudul Coliget dan dalam bahasa Inggris
berjudul General Rules of Medicine
Buku yang berisi Kaidah Kaidah Umum Ilmu Kedokteran terdiri dari 7 jilid
mengenai anatomi,fisiologi,patologi umum,diagnosis dan terapi sebelum
meniggal beliau sempat menulis Al Taysir(facilitation of Treatment).
Menurut Sarton dialah orang pertama yang menjelaskan fungsi retina dan serangan cacar pertama akan menimbulkan kekebalan berikutnya pada penderitanya.
Selama hidupnya menghasilkan 78 karya ditulis dalam bahasa Arab kini
tersimpan diperpustakaan Escurial Madrid Spanyol terdiri dari 39 buku filsafat,5
ilmu fikih,4 ilmu falak,4 matematika,4 astronomi dan 20 buku ilmu kedokteran.
Diantara karya karyanya yang terkenal antara lain:
1.Fasl al Maqal Fi Ma Baina al Hikmah wa asy Syirah Min al Ittishal(Adanya
   keselarasan filsafat dan syari"at).
2.Al Kasif an Manahy al Adillah fi aqaid ahlal Millah(menguraikan metode
   demonstratif berhubungan dengan keyakinan pemeluk agama).
3.Kitab al kulliyah fi al Thibb(Ensiklopedi Kedokteran).
4.Dhamimah li Mas"alah al ilm al Qadim(Ilmu qadimnya Tuhan).
5.Durusin fi al Fiqih(Beberapa masaalah fikih).
6.Al Da""awi(Humum acara pengadilan)
7.Makasih al Mulk wa al Murbin al Muharramah (perusahaan negara &sistem
   ekonomi terlarang).
8.Risalah al Kharaj(tentang perpajakan).
9.Al Mukhtashar al Mustashfha Usul al Ghazali (Ringkasan kitab al Mustashfha
   al Ghazali),
10.Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashad (Studi perbandingan hukum
     Islam).
11.Tahafut at Tahafut(Kerancuan yang rancu)(Tulisan ini telah membangkitkan
      kritik yang keras dan memicu reaksi protes diseluruh dunia Islam).
      Penolakan yang keras pertama disuarakan oleh Mustafa ibn Yousuf  al
      Bursawi didorrong oleh lemahnya pengertian dan keyakinan yang ber
      lebihan.Namun karya Ibn Rusyd memberi pengaruh besar terhadap Eropa
      Kristen dan masih dianggap filosofis yang paling populer di dunia Barat
12. Kitab fi Harkat al Falak (risalat menguraikan gerakan bintang bintang)
      tulisannya sebagai astronom terkenal juga dihargai atas penemuan bintik
      bintik dimatahari
Gerakan Averhoisme lahir di Eropa mengembangkan gagasan gagasan Ibnu
Rusyd yang rasional dan ilmiah.
Tokoh yang kondang sebagai pelopor Averhoisme adalah Sieger van Brabant
(1235-1282)M diikuti murid muridnya Boethius de Decie,Berner van Nijvel dan Antonius van Parma.
Pada tahun 1270M Pemikiran Averhoes yang diajarkan oleh Siger van Brabant dan murid muridnya diharamkan oleh penguasa Kristen oleh karena dianggap berbahaya terhadap akidah Kristen.
Secara resmi Averhoisme  dilarang di Paris,Sieger dihukum mati oleh gereja 7 tahun kemudian.
Sejak( 1481 sampai 1801)M  lebih kurang 340 000 orang Averhoisme dihukum
berat diantaranya 32000 orang dibakar hidup hidup.Versi lain menyatakan
sejak (1481 sampai 1499)M 10022 orang pengikut Rusyd yang dibakar hidup hidup,66860 orang digantung dan 97.023 orang disiksa secara sadis.
Namun tidak menyurutkan semangat pengikut gerakan rasionalis ini malah
membangkitkan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kembali yang pernah terkubur berabad abad di Eropa.
Dari akhir abad ke 12 sampai akhir abad ke16 Averhoisme tetap merupakan
arus pemikiran yang dominan walaupun telah menimbulkan reaksi penolakan kaum orthodok baik dari kaum Muslim Spanyol maupun dikalangan kepende
taan Kristen.Ernest Berker menulis dalam Legacy of Islam bab Crusades bah
wa filosofi Cordova dan mahagurunya Ibn Rusyd telah menembus belantara Universitas Paris.
Dalamperjalanan hidupnya Ibn Rusyd baru saja sebagai dokter istana di Maroko yang diminta khalifah Ya"kub dinasti Almonade dari tahun 1182M
sampai 1183M dia difitnah oleh kelompok kaum Berber yang fanatik hingga
memaksa khalifah mengasingkannya di Lucena pemukiman kaum Yahudi dekat
Cordova.Seluruh perpustakaan berikut buku bukunya yang sangat berharga dibakar ludas jadi abu 1194-1195M.
Pada tahun 1198 M ketika fanatisme agama surut dia dibebaskan dari penjara
Lucena dengan bantuan pejabat kota Seville dan dipanggil  kembali ke Maroko oleh penguasa dinasti Almonade masih khalifah Ya"qub al Mansur, namun tak bertahan lama ia menghadap Allah swt 11 Desember 1198 /9 Shafar 595H tu
tup usia 75 tahun dikota Marakisy ibukota Maroko,jenazahnya dibawa ke Anda
lusia dan dimakamkan disana,
Dia manusia serba bisa yang menghabiskan umurnya buat belajar selama
perjalanan hidupnya hanya dua malam yang tak dimanfaatkan untuk belajar yaitu malam perkawinan dan malam kematiannya tutur Ibn al Abar.
Michel Angelo meletakkan patung Ibn Rusyd diatas atap gereja Syktian di
Vatikan oleh karena dianggap sebagai filosof free thinker.
Ingat Averrhoa Carambola nama buah belimbing yang diambil dari namanya Averrhoes.

Dikutip dan disusun oleh ALS:Semarang 19 Mei 2016  jam 13.45
   
   
 Thursday, May 12, 2016

AL FARABI NEO PLATONIS MUSLIM

Ilmuwan Islam yang menguasai tujuhpuluh bahasa dunia ini termasuk sepuluh
besar Ilmuwan Islam yang telah menghantarkan Islam kezaman keemasan dan filosof Islam pertama yang memperkenalkan filsafat Yunani kepada dunia Islam yang menggabungkan filsafat Plato dan Aristoteles dengan pengetahuan al Qur"an lewat karyanya Al Jam"u Baina Ra"yai Al Hakimain.
Dipanggil Al Farabi karena  tempat kelahirannya didesa Wasij Kota Farab Propinsi Transoxiana Kazakstan tahun 872 M.
Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad bin Al Farakh al Farabi atau nama lain Abu Nasr Muhammad ibn Tarkhan ibn Uzalah .
Didunia Barat lebih populer dipanggil Alpharabius dan dikalangan orang Latin
dipanggil Abu Nasr.Manusia genius yang selalu berpenampilan rapi anak seorang opsir tentara Turki keturunan Persia sedangkan ibunya keturunan Turki asli adalah seorang Syi"ah Imamiyah.
Diawal kehidupannya beliau aktif belajar kesustraan,aritmatika dasar dan ilmu
agama(fiqih.tafsir al Qur"an dan hadist.
Masa mudanya belajar berbagai cabang ilmu Islam dan musik di Bukhara ibu
kota pusat dinasti Samamiyah dibawah Nasr bin Ahmad
Tahun 922 M dari Bukhara beliau pindah ke Baghdad mendalami filsafat,logi
ka,politik dan lain lain Setelah 10 tahun di Baghdad beliau mengembara ke
kota Harran di Utara Syria belajar filsafat dari filosof Yunani Kristen(Yuhana bin Jilad) dan Ibn Halian tokoh filsafat Alexanderia dan membawa Al Farabi ke Konstantinopel selama 8 tahun mendalami filsafat.
Kembali lagi ke Baghdad tekun megajar dan menulis tentang filsafat.
Selama di Baghdad beliau menulis karya karyanya antara lain:
Agrad Al Kitab Ma Ba"da At Tabi"ah(Intisari buku Metafisik).
Al Jam"u Baina Ra"yai Al Hakimain (mempertemukan dua pendapat filsuf  Plato & Aristoteles.
"Uyun Al masa"il ( Pokok Pokok Persoalan).
Dia dijuluki Komentator filsafat Yunani yang ulung didunia Islam.dan sebagai
guru kedua(Mu"allim Tsani) dalam ilmu filsafat setelah Aristoteles sebagai guru pertama(First Master) oleh karena kemampuannya memahami filsafat Yunani.
Dialah filosof Muslim pertama yang berhasil menyingkap misteri kerumitan
yang kontradiktif  antara pemikiran filsafat Aristoteles dan gurunya Plato.
Lewat karya Al Farabi berjudul al Ibanah an Ghardh Aristhu" fi kitab Ma Ba"da
al Thabia"ah(Penjelasan maksud pemikiran Aristoteles tentang metafisika membantu para filosof sesudahnya dalam memahami filsafat Yunani.
Bayangkan Ibnu Sina sang otak berilian saja sudah 40 kali membaca buku
metafisika karya Aristoteles bahkan menghafalnya namun belum bisa mengerti,Begitu membaca karya Al Farabi barulah jelas baginya semuanya.
Kitab Fushus al Hikam karya monumentalnya hingga kini menjadi buku teks
filsafat diberbagai institusi pendidikan.
Karya utamanya yang paling populer adalah Al Madinah Al Fadhilah(Kota
atau Negara Utama) membahas pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik,Dia menekankan bahwa tugas kepala negara bukan hanya mengatur negara tetapi mendidik manusia yang berakhlak mulia.
Dia membagi negara dalam lima type:
1.Al Madinah Al Fadhilah (Negara Utama):Dipimpin oleh para Nabi diteruskan
   oleh para filsuf dimana penduduknya merasa bahagia.
2.Al Madinah Al Jahiliyah(Negara orang orang bodoh):Tidak pernah mengenal
   kebahagiaan.
3.Al Madinah Al Fasiqah(Negara orang orang Fasik):Mengenal kebahagiaan
   tetapi tingkah laku mereka seperti orang orang bodoh,
4.Al Madinah Al Mutabaddilah(Negara yang berubah ubah):Semula warga ne
   gara punya pemikiran seperti negara utama kemudian mengalami kerusakan
5.Al Madinah Ad Dallah (Negara Sesat):Dipimpin oleh orang orang yang meng
   anggap dirinya mendapat wahyu kemudian menipu orang banyak dengan u
   capan dan perbuatannya
Beliau memerinci lagi negara bodoh atas enam model yaitu:
1.Al Madinah adh Dharuriyah(negara kebutuhan dasar):Warga negaranya beke
   rja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2.Al Madinah an Nadzalah (negara jahat):Warga negaranya bekerja sama un
   tuk meraih kejayaan dan kemakmuran berlebih lebihan hanya untuk keper
   luan jasmani.
3.Al Madinah al Khassah(negara rendah):Warga negara hanya memburu kese
   nangan & hura hura.
4.Timokratik(negara kehormatan):Warga negara sibuk mengejar kehormatan
  ,pujian,dari bangsa lain sehingga selalu minta distimewakan.
5.Al Madinah at Taghalub(negara despotik):Warganya berusaha menguasai
   orang lain tak segan berlaku kasar dan kejam.
6.Al Madinah al Jamiyyah(negara demokratik):Lebih terpuji dari negara bodoh
   yang lain.Tujuan utama adalah kebebasan setiap warga negara berhak atas
   apa saja yang dikehendaki.
   Sistem kekuasan yang digadang gadang dari rakyat,oleh rakyat dan untuk
   rakyat justru menurut pemikir Islam adalah bertentangan dengan Islam tak
   layak diterapkan.Menurut Abul A"la Al Maududi sistem negara Islam kekua
   saan tertinggi bukan ditangan rakyat tetapi ditangan Allah swt.
Masaalah akhlak paling banyak ditulis Al Farabi karena akhlak adalah sarana
untuk menggapai kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir dari kehidupan.
Dalam kitabnya Risalah al Tanbih "ala subul al Sa"adah dan Tahshil al Sa"adah dijelaskan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat harus memiliki em
pat sifat utama salah satunya adalah akhlakul karimah.
Al Farabi berpandangan bahwa semua Nabi adalah filsuf tetapi tidak semua
filsuf itu adalah nabi.
Karena baik Nabi maupun Filsuf sama sama dapat berhubungan dengan akal maka tidak ada pertentangan diantara wahyu dan filsafat
Nabi berhubungan dengan amlaikat Jibril tanpa diawali latihan karena Allah te
lah menganugerahkannya kekuatan suci(Qudsiyah).
Sementara filsuf dapat berhubungan dengan Tuhan melalui aqal Mustafad
(perolehan) yang sudah terlatih dan kuat daya tangkapnya sehingga dapat menerima hal hal yang bersifat abstrak murni dari akal.Dengan demikian antara Nabi dan Filsuf tak sejajar tingkatannya.
Dia juga menngorbitkan karyanya Kitab Al Musici al Kabir(Buku Agung tentang
musik) yang dianggap buku paling berwibawa mengenai musik Timur.
Ia menulis buku ini didorong oleh ketidak puasan dengan buku buku teori musik Barat kala itu tak jelas dan banyak kekeliruan.
Menurut Sarton ahli musik Barat buku ini merupakan risalah terpenting yang pernah ditulis orang tentang musik.
Pandangannya tentang musik banyak mempengaruhi penulis musik Barat se
perti Robert Kilwarley (1279M),Raimundo Lull(1315M) dan Adam de Fuldo.
Bukan hanya teori musik beliau juga memainkan alat musik bahkan mencipta
kan alat musik seperti rebana,gitar dan biola juga pencipta lagu,dimana salah satu lagu ciptaannya adalah Rabab yang dilagukan oleh para darwis Maulawi sampai saat ini.
Kemahirannya meniup seruling menghipnotis penonton tersedu,tertawa,lalu pulas tertidur disaksikan Raja Dinasti Hamdaniyah Saifuddaulah yang meme
rintah Aleppo dan sekitarnya.
Al Farabi adalah penulis yang produktif,menurut Kifti dan Ibnu Abi Saibah lebih
kurang 600 buku,15 risalah dan 17 komentar mengenai berbagai cabang ilmu filsafat,matematika,politik,pengobatan dan musik sebagian besar telah diterjemahkan kedalam bahasa Barat sedang yang asli dalam bahasa Arab telah banyak yang hilang.
Dalam perjalanan hidupnya beliau mengembara ke Damaskus selama 3 tahun tetapi beliau terpaksa pindah ke Mesir karena situasi politik memburuk dimana
Damaskus dikuasai oleh dinasti Hamdaniyah menggantikan dinasti Ikhsidiyah.
Beberapa tahun di Mesir kembali ke Damaskus kemudian ke Aleppo memenuhi
undangan Saifaddaulah putra mahkota dinasti Hamdaniyah untuk ikut diskusi orang orang terpelajar.
Al Farabi tampil mengesankan berkat kemampuan menguasai banyak baha
sa,ilmu filsafat dan bakat musiknya.
Dia diangkat sebagai penasihat istana diberi honor yang tinngi namun dia hanya mengambil empat dirham saja untuk kebutuhan hidup hariannya sisanya dikembalikan untuk kas negara untuk dimanfaatkan buat kepentingan kaum du"afa.
Ia mengakhiri perjalanan hidupnya di Damaskus bulan Rajab 339H/Desember 950M tepat usianya 80 tahun dimana Saif addaulah langsung memimpin upacara pemakamannya.Beliau berbaring untuk selamanya dimakam Bab as Saghir berdekatan dengan makam Mu"awiyah pendiri dinasti Umayyah.
Masih terngiang ucapan sejarawan tersohor Allama ibn Khalikan:Tak seorang Muslimpun yang bisa menyamai taraf ilmu filsafat Al Farabi yang telah mempe
ngaruhi pemikir dan pujangga Islam Ibnu Rusyd,Ibnu Khaldun,Ibn Haytam,Ibn Niskawayh,Jalaludin Rumi dan Al Gazali.


Dikutip dan disusun oleh ALS:Semarang 13 Mei 2016 published jam 10.15 wib.

Tuesday, May 10, 2016

ALBIRUNI GURU SEGALA ILMU

Ilmuwan dan filosof Muslim yang serba bisa ini dikenal dengan panggilan Al Biruni karena tinggal dipinggiran kota Kath sekarang disebut kota Kiva dimana dalam bahasa Persia biruni artinya pinggiran kota.
Versi lain menyebutkan biruni berarti asing sebab wilayah tempat kelahiran be
liau yaitu Turkmenistan dikhususkan untuk pemukiman orang orang asing.
Didunia Barat lebih populer dengan nama Aliboron lahir di Kath Khwarizmi lebih dikenal dengan Kara Kalpaksraya tanggal  15 September 973M menje
lang fajar menyingsing.
Nama lengkapnya Abu Arrayhan Muhammad Ibnu Al Biruni atau Abu Raihan Muhammad Al Biruni.
Riwayat masa kecilnya tak banyak diketahui dia mengaku tak mengenal ayah
nya dan sedikit tahu tentang neneknya bangsa Persia itu.Penguasaannya atas berbagai ilmu dan bidang lainnya dijuluki Ustadz fil"ulum atau Guru segala ilmu dan para Ilmuwan Modern memberi gelar Professor par excelence.
Beliau juga menguasai bahasa Arab,Sanskrit,Yunani,Ibrani,Syria dan Berber.
Sumbangan beliau tak terbantahkan terhadap kemajuan sains,matematika,geo
metri, astronomi sebagai sumber peradaban Barat
Beliau sangat menyukai matematika dan astronomi belajar dengan pakarnya yang kondang Abu Nashr Mansur bin Iraq yang hidup antara ( 970 -1036) M di Persia.Saat umur 17 tahun beliau meneliti astronomi menghitung garis lintang Kath melalui pengamatan ketinggian maksimum matahari.
Diusia 20 tahun mengembara kenegeri Jurjan dekat laut Kaspia Asia Tengah
berkerja pada Pangeran Syamsul Ma"ali Qabus bin Wasykanir  dan berkenalan dengan Ibnu Sina yang juga berkerja disitu.Di istana Jurjan inilah Al Biruni mulai menulis buku bukunya.Dia bersahabat karib dengan Ibnu Sina selama 7 tahun berkerja sama meneliti.
Pada tahun 400H/1010 M beliau kembali ke Khwarizm berkerja pada penguasa
Abu Abbas Al  Ma"mun biasa dipanggil Khwarimzah dan diberi kesempatan yang luas untuk meneliti.
Terjadi pergolakan politik dan Khwarizmsyah terbunuh diambil alih kekuasan
oleh Dinasti Ghaznawiyah, rajanya Mahmud bin Sabkatkin atau Mahmud al Ghaznawi.Namun dia butuh Al Biruni dan diajak ekspedisi ke India tahun
1017M bersama Ibnu Iraq ahli matematika dan Ibnu Khammar tabib terkenal untuk meneliti seluk beluk kehidupan bangsa India.Beliau menulis bukunya Indologi yang merupakan masterpiece yang dikenang sepanjang masa Dia
adalah sarjana Muslim pertama yang mengkaji dan mempelajari tentang seluk beluk India dan tradisi Brahminica sehingga didapuk sebagai Bapak Indologi.
Sir JN Sircar sejarawan India berucap:Al Biruni dengan segala kelebihan
yang dimilikinya telah berjasa memberikan pemikirannya untuk kita ketahui dan
pelajari.Sementara George Sarton bapak sejarah sains Barat mengatakan:
Semua pasti  sepakat bahwa Al Biruni salah seorang ilmuwan yang sangat hebat sepanjang zaman.Abad ke 11 M adalah era Al Biruni dan dia adalah Leonardo da Vincinya Islam.
Demikian juga Max Mayerhaff ilmuwan Barat berkata:Dia adalah salah seorang yang paling menonjol diseluruh planet Bima Sakti dan para ahli terpelajar sejagat,yang memacu zaman keemasan ilmu pengetahuan Islam.
Pada tahun 1021 M menulis karya fenomenalnya Yi Shadows berisi warisan berharga dari sejarah matematika,astronomi dan fisika.
Beliau juga mendirikan pusat kajian astronomi mengenai sistem tata surya.
Karya agungnya Ras"ll al Biruni sebuah ensiklopedi astronomi dan matematika
Kitab Masudic Canon atau Al Qanun Al Mas"udi salah satu karya agungnya bidang astronomi yang dipersembahkan kepada Mas"ud putra Mahmud al Ghaznawi penguasa Dinasti Ghaznawiyah  tahun 1031 M.
Sebagai rasa terima kasi Raja Mahmud menghadiahkan tiga ekor unta dengan mengangkut ribuan mata uang perak namun dikembalikannya ke kas istana karena prinsipnya Ilmu digunakan hanya untuk Ilmu bukan Harta.
Penemuannya yang terpenting antara lain  penentuan musim,pasang surut air laut.menentukan garis lintang dan bujur bumi ,menciptakan jam dan kelender .
Mengajukan hipotese tentang rotasi bumi disekeliling sumbunya dimana kon
sep ini dimatangkan dan diformulasikan oleh Galileo Galilei 600 tahun kemu
dian setelah Al Biruni meninggal.
Ia menciptakan rumus menghitung keliling bola dunia dikenal dengan Kaidah
Al Biruni oleh para ilmuwan Barat.
Diberi gelar Bapak Geodesi dibidang geologi karena telah memberi kontribusi
besar dibidang geodesi,kartografi,geologi dan mineralogi.
Beliau penemu bahwa Laut Putih (Laut Tengah dan Mediterrania) dan Laut
Merah yang dihubungkan oleh Terusan Suez sebenarnya saling berhubungan.
Sumbangannya dalam bidang matematika yang sangat berarti adalah khusus
nya dalam bidang teori dan praktik aritmatika,bilangan rasional,teori rasio,geo
metri dan lain lain.
Pencapaian terbesar dibidang trigonometri adalah persamaan yang disebut hukum sinus.
Sebagai fisikawan beliau menemukan pengukuran berat jenis (specific gravity) berbagai zat dengan perhitungan yang cermat Ia meyakini bahwa seluruh ben
da tertarik oleh gaya gravitasi bumi dan beliau menemukan kecepatan cahaya lebih cepat dari bunyi.
Dalam kitabnya al Jawahir at Book of Precious Stone dia mengklasifikasikan
setiap mineral berdasarkan warna,bau,  kekerasan,kepadatan dan beratnya.
Dia didapuk sebagai Anthropolog pertama didunia menulis secara detail studi
komperatif terkait anthropologi manusia,agama,dan budaya di Timur Tengah,
Mediterrania dan Asia Selatan dan telah mengembangkan antropologi Islam.
Penulisan tentang sejarah Islam diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul Chronology of Ancient Nation.
Dari India kembali ke Ghazna dan beraktivitas dengan istana dan terus menulis
sepanjang hayatnya tak kurang dari 180 buku karya beliau diantaranya 35 ten
tang astronomi,4 astrolab,23 astrologi,9 geografi,10 geodesi, 2 perpetaan,15 matematika,2 mekanika,2 farmakologi,1 meteorologi,2 minmerlogi,4 sejarah,2 tentang India dan 3 mengenai agama dan filsafat.
Dari sekian banyak hanya 22 buku yang diketahui sampai saat ini  dan cuma 13 yang dipublikasikan.
Karya karyanya diterjemahkan kemudian dalam bahasa Latin,Ibrani,Italia dan
Inggris namun pikirannya tak begitu berpengaruh di Barat seperti Ibnu Sina karena baru abad ke 20 buku bukunya diterjemahkan kedalam bahasa Barat.
Satu hal yang menakjubkan seluruh hasil eksperimen dan penelitiannya selalu
bermuara kepada pengakuan keberadaan Sang Pencipta(Allah).yang menghan
tarkan beliau ke khusnul khatimah.Dia termasuk orang orang yang sungguh sunguh menggunakan akal pikirannya yang dianugerahi Allah untuk membuk
tikan tanda tanda kebesaran Allah(surat Ali Imran 190-191).
Tepat tanggal 13 Desember 1048 M beliau diambang sakratul maut diujung
usia 75 tahun dikota Ghazna  mewariskan karya karya agung untuk kemaslahatan ummat manusia.
Namanya diabadikan para astronmom sebagai nama salah satu kawah dibulan seperti Ibnu Sina.

Diakutip dan disusun oleh ALS: Semarang 10 Mei 2016 published jam 17.00 wib.

Friday, May 6, 2016

AL KINDI SIGENIUS ENSIKLOPEDIS

Lelaki jenius bapak dari anak yang bernama Yusuf dan putra Ishaq as Shabbah gubernur Kuffah pada masa pemerintahan Al Mahdi (775-785)M dan Harun Al Rasyid (786-809)M dilahirkan di Bashrah 801M biasa dipanggil Ya"qub. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya"qub bin Ishaq bin Shabbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin al Asy"ath bin Qais al Kindi.
Lebih populer dipanggil al Kindi dalam bahasa Latin al Kindus karena keluarga yang berdarah Arab itu berasal dari suku Kindah salah satu suku terhormat didaerah zazirah Arab Selatan,
Dia adalah cucu Asy"ath bin Qais dikenal sebagai sahabat Nabi saw yang gugur bersama Sa"ad bin Abi Waqqas dalam peperangan antara tentara Muslim dan Persia di Irak.Masih kanak kanak ayahnya telah meninggal dunia dan menempuh hidup beberapa periode kekhalifahan mulai dari kekhalifahan al Amin (809- 813),al Makmun (813-833),al Mu"tasim (833-842),al Watsiq(842-847) dan al Mutawakkil (847-861) M.
Mempelajari berbagai ilmu di Kufah,Basrah dan Baghdad diantaranya ilmu
agama,filsafat,logika,etika,matematika,astronomi,geografi,meteorologi,fisika,metafisika,kedokteran,psikologi,zoologi dan teknik mesin.
Penguasaan terhadap bahasa Arab,Yunani,Suryani dan beberapa bahasa asing lainnya membuat khalifah al Ma"mun mengangkatnya sebagai pener
jemah buku buku penting
Masa itu masa penerjemahan besar besaran karya Yunani kedalam bahasa Arab apalagi sejak didirikan Bait al Hikmah(Lembaga Ilmu Pengetahuan) oleh khalifah alMa"mun, al Kindi turut aktif dalam penerjemahan dan memperbaiki terjemahan terjemahan sebelumnya.
Dia diangkat jadi guru dan tabib kerajaan aktif menulis buku berbagai cabang ilmu .Lebih kurang 200 buku yang ditulisnya terutama bidang filsafat dan logika bahkan menurut Dr.Abdul Halim Muntashir dalam bukunya Tarikh al Ilmu jum
lahnya malah 230 buku sementara menurut Ibn Nadim 241 buku sedangkan
Tony Aboud mengatakan sebanyak 270 buku.Antara lain tentang filsafat dan
logika 22 buku,matematika 43 buku( 32 geometri  dan aritmatika 11),kedokteran 22,astronomi 16,Ilmu Pengetahuan Alam 12 ,.Ia sangat menghargai matematika oleh karena merupakan mukaddimah bagi siapa yang ingin belajar filsafat (menurutnya tanpa matematika tak mungkin jadi filosof).
Prinsipnya cakupan dari seluruh matematika adalah aritmatika oleh karena bila tanpa bilangan maka tidak mungkin ada sesuatu.
Al Kindi berpendapat bahwa filsafat adalah semulia mulianya ilmu,yang terting
gi martabatnya dan setiap ahli pikir(ulul albab) berkewajiban memiliki filsafat .
Pernyataannya ini diarahkan kepada ahli ahli agama yang menolak filsafat dianggap sebagai ilmu syirik,jalan menuju kekafiran dan menyeret keluar dari agama.Filsafat yang sebenarnya bukan sekedar pengetahuan tentang kebenar
an tetapi pengamalan kebenaran itu sendiri.
Anehnya para penantang filsafat menggunakan rumusan rumusan filsafat un
tuk memperkuat argumentasi tentang tidak perlunya filsafat.
Filosof sejati tak hanya mampu menguraikan hakikat kebijaksanaan tapi juga
harus mampu mewujud kannya dalam kehidupannya.
Dia mampu menyatukan kelompok agama yang anti filsafat dengan filosof
dengan argumentasi bahwa filsafat adalah ilmu untuk menemukan kebenaran sedangkan agama adalah ilmu kebenaran.
Dia berucap:Ambillah kebenaran itu walau dari mana asalnya mereka yang
mengingkari filsafat sama halnya menginggkari kebenaran,
Meskipun ada pertentangan antara risalah yang dibawa Nabi dengan filsafat hanyalah mengenai cara,sumber,dan ciri cirinya oleh sebab ilmu para Nabi diterima mereka setelah jiwanya disucikan Allah terlebih dahulu dan dipersiapkan untuk menerima ilmu luar biasa diluar hukum alam.
Namun para filosof haruslah mencari kebenaran dengan mengikuti pendapat orang sebelumnya.
Dia adalah penganut aliran Ekletisisme (tak mengikuti metode apapun yang ada tetapi apapun yang terbaik dari metode filsafat) umpama dibidang meta
fisika dan kosmologi dia mengacu pendapat Aristoteles,dibidang psikologi mengacu pada Plato,sedangkan masaalah etika gabungan Socrates dan Plato,namun kepribadian muslimnya tak luntur secuilpun.
Dalam risalahnya Al Kindi menjelaskan perbedaan Agama dan filsafat :
1.Kedudukan theologi lebih tinggi dari filsafat.
2.Agama merupakan ilmu ilahiyah sedangkan fislsafat adalah ilmu manusia.
3.Jalur agama adalah keimanan sedangkan jalur filsafat adalah akal.
4.Pengetahuan Nabi diperoleh langsung dari wahyu,sedangkan filosof melalui      logika dan pemaparan.
Ceralomo Cardino sarjana Italia era Renaisance (1501-1575)M menyatakan bahwa Al Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar diabad pertengahan.
Sebelum abad ke 7M,filsafat didominasi orang Kristen Suriah.
Al Kindilah filosof muslim pertama,kontribusi utamanya adalah menyelaraskan filsafat dan agama.
Menurut Ibnu Usabi"ah:Tidak ada didalam dunia Islam orang yang masyhur tentang filsafat selain dia.
Mustafa Abdurrazaq menempatkan Al Kindi sebagai filosof Islam pertama atas dasar:
1.Al Kindi pertama kali membagi filsafat dalam 3 ilmu yaitu ilmu ketuhanan,ilmu
   pasti dan ilmu alam dimana ketiganya merupakan dasar filsafat Islam.
2.Dia pembuka jalan kearah filsafat Islam dengan mempertemukan dua penda
   pat yang berbeda antara Plato dan Aristoteles sehingga bertemu agama dan    filsafat.
3.Al Kindi seorang Arab Islam yang pertama kali merintis ilmu filsafat sehingga
   tersebar diantara orang orang Arab dan kalangan Islam.
Kelebihan Al Kindi menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin sete
lah terlebih dahulu mengislamkan pikiran pikiran asing tersebut.
Kaum orientalis memasukkan Al Kindi dalam sepuluh besar puncak pemikir manusia karena buah pikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat diabad pertengahan.
Salah satu karyanya diluar filsafat yang sangat fenomenal adalah Risalah Fi Istikhry al Mu"amma yaitu seni memecahkan kode(sandi) bagaimana sandi sandi rahsia diurai.juga mengklasifikasikan sandi sandi rahsia dengan menggunakan tehnik statistika.
Penemuannya dibidang kimia menciptakan parfum minyak kesturi,membuat kaca,membuat pedang yang tajam campuran besi dan baja.
Dia berhasil menjadikan aliran mu"tazilah yang berorientasi rationalisme  sebagai faham resmi. dalam kerajaan sampai kekhalifahan Al Mu"tasim berakhir beralih ke Al Watiq dan Al Muttawkkil perannya semakin dipersempit dan tersingkir ketika faham ahli sunnah waljama"ah mendominasi kerajaan.
Diujung perannya diistana diangkat sebagai ahli kaligrafi karena karya kali
grafinya menawan hati khalifah Muttawakil namun tak lama kemudian beliau dipecat.
MenurutHenry Carbin penulis studi Islam,Al Kindi meninggal tahun 873M
Saat itu Baghdad tengah dikuasai rezim Al Mu"tamid begitu meninggal buku
bukunya banyak yang hilang menurut Sejarawan Felix Klein Franke buku bukunya sengaja dimusnahkan oleh rezim Al Mutawkkil namun versi lain mengatakan akibat serangan tentara Mongol dikomandokan oleh Hulagu Khan membumi hanguskan kota Baghdad  dan Baitul Hikmah.
Diantara karya karya yang terkenal yang masih tersisa ditemukan oleh orientalis
Jerman Hillmuth Ritter diperpustakaan Aya Sofia di Istambul terdiri dari 29 risa
lah membahas masaalah alam dan filsafat  antara lain masaalah tauhid,akal dan jiwa .Kegeniusannya membuat banyak orang dengki padanya dan menjelek jelekannya dijuluki manusia kikir.
Ingat pesan Umar bin Abdul Azis:
Jika engkau mampu jadilah dirimu seorang ulama.Jika tidak mampu jadilah
penuntut ilmu.Bila kamu tidak bisa menuntut ilmu maka cintailah mereka.Dan jika engkau tidak bisa mencintai mereka janganlah benci kepada mereka.
Rasul bersabda:Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi Nabi,Sungguh
para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham.Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.(HR:Tirmidzi,Ahmad,Ad Darimi,Abu Daud dishahihkan oleh al Albani).Rasul saw juga bersabda:
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabut dari hamba hambanya.Akan tetapi dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama
sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alimpun maka orang orang akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang bodoh.Kemudian mereka ditanya merekapun berfatwa tanpa dasar ilmu.Mereka sesat dan menyesatkan.(HR:Bukhari dan Muslim).
Namun Al Kindi tak pernah merasa sedih apapun musibah menimpanya karena motto hidupnya:
Orang orang yang memilih untuk selalu bersedih daripada bergembira
 adalah orang yang paling memusuhi dirinya sendiri.


Dikutip dan disusun oleh ALS: Semarang 6 Mei 2016  published jam16.03


Monday, May 2, 2016

IBNU SINA SI RAJA DOKTER

Hamba Allah yang menakjubkan ini menurut Ibnu Abi Ushaybiah dilahirkan disebuah desa Afshanah dekat kota Kharmaitan Propinsi Bukhara dahulu wilayah Persia saat ini Uzbekistan dalam bulan Syafar tahun 370H/Agustus 985M. Nama lengkapnya Syaikhur Rais Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina,ummat Islam memanggilnya Ibnu Sina dan dunia Barat memanggilnya Avicenna.Ayahnya pegawai tinggi Dinasti Saman  dan pendidik yang serius memperhatikan perkembangan mental anaknya mengundang guru khusus  mengajarinya alqur"an.Menakjubkan dengan otaknya yang brillian  umur 7 tahun telah hafal seluruh isi alqur"an.
Ia juga belajar ilmu fiqih dengan seorang ulama besar Ismail diluar kota Kharmaitan bolak balik kerumah gurunya tanpa lelah.
Yang mengagumkan kalau masa kini ilmuwan cenderung mendalami salah
satu cabang ilmu seperti para dokter spesialis sebaliknya Ibnu Sina menguasai
berbagai pengetahuan seperti filsafat,fisika,kimia,mekanika,kedokteran,sastra,
psikologi musik,arsitektur,enginering,agama,astronomi,geologi dan .politik
Dia belajar filsafat pada filosof kenamaan Abu Abdallah an Natili kebetulan sedang berkunjung ke Bukhara.dalam waktu singkat menguasai ilmu filsafat mengagumkan sang guru.
Yang aneh tatkala dia membaca ilmu metaphysics dari Aristoteles sampai 40
kali beliau mengulanginya bahkan hafal kata demi kata namun dia tak faham
maknanya.Tetapi begitu satu saat dia membaca Agradu kitab mawaraet tha
bie"ah li li Aristonya Al Farabi (yang hidup antara tahun 870 M sampai 950 M) barulah jelas maksudnya sehingga ia mengantongi kunci segala ilmu meta
physica diusia baru delapan tahun.
Albertus Magnus ilmuwan asal Jerman dari aliran Dominique hidup antara 1200 sampai 1280 M dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen adalah orang Eropah pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles mengacu pada buku Ibnu Sina.tentang filsafat Yunani.
Diumur 16 tahun ia mampu menerangkan bahagian bahagian tersulit dari isi buku Isagoge(ilmu logika),al Mages(ilmu astronomi kuno dan Ecludes(ilmu arsitektur) kepada maha gurunya.
Dalam bidang fisika ia telah menjelaskan tentang cahaya,sifat partikel dan gelombang cahaya ribuan tahun sebelum fisika kuantum lahir dan menguraikan bahwa semua materi dialam ini tersusun dari paket paket energi(quanta)yang jadi dasar fisika kuantum' dan diusia 18 tahun jadi ilmuwan fisika termasyhur.
Dibidang mekanika ia menjelaskan teori momentum dan inersia.
Kemudian ia tertarik mempelajari ilmu kedokteran kepada Isa bin Yahya
meskipun secara teori belum matang namun dalam prakteknya berhasil mengobati orang sakit setiap menemui kesulitan dia selalu berdoa
kepada Allah dan semata mata tak mengejar materi tetapi kepuasan bahagia melihat seseorang terlepas dari penderitaan.Dia punya motto Dokter yang tidak peduli adalah asisten terbaik sang maut.Dia juga berkata::Jangan pernah dikatakan pada pasien bahwa penyakitnya tidak bisa diobati,Sesungguhnya sugesti kalian adalah obat bagi pasien.
Dengan pertolongan Allah dia berhasil menyembuhkan Raja Bukhara Nuh bin Nasr yang gagal disembuhkan dengan cara apapun.
Sebagai ungkapan terima kasinya diizinkannya Ibnu Sina untuk menggunakan pustaka Kutub Khana Istana Saman yang terlengkap dinegeri itu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan berbagai penelitian keilmuan sehingga diumur 18 tahun dia mampu menjadi pakar diberbagai cabang ilmu.
Pengobatan dengan lintah yang populer abad ke18 di Eropa sebenarnya temuan Ibnu Sina.
Perlu diketahui 600 tahun sebelum William Harvey,Ibnu Sina telah menemuka sirkulasi darah manusia.
Dia jugalah penemu thermometer untuk mengukur suhu tubuh manusia dan aroma terapi.
Beliau juga pelopor Rumah Sakit Jiwa dan dia juga seorang psikiater pada saat orang gila dibakar hidup hidup oleh karena dianggap penyelusupan iblis.
Suatu saat ada seorang pria menderita kelainan jiwa merasa dirinya sebagai seekor sapi.Dia tidak mau makan bersama manusia malahan bersama sapi dikandang  sehingga kurus kering dan kotor.
Sudah diobati kemana mana tapi tak kunjung sembuh akhirnya dibawa ke Ibnu Sina.Setelah diperiksa Ibnu Sina bertanya:Ada apa denganmu?
Jawabnya:Aku tidak apa apa,hanya merasa jadi seekor sapi,aku melenguh dan
                 makan minum kaya  sapi.
Ibnu Sina: Kalau kamu seekor sapi aku akan menyembelihmu.
Jawabnya: Silakan saja.
Ibnu Sina: Ikat tubuh orang ini dan sediakan golok yang tajam.
Sambil memegang golok Ibnu Sina membungkuk ,tatkala golok menyentuh
leher pria itu,Ibnu berhenti sambil berkata:Sayang sekali sapinya masih kurus belum patut disembelih.
Dia merespons:Tidak,aku sudah pantas disembelih,sembelihlah aku.
Ibnu Sina berkata:Aku tidak mau menyembelih sapi yang masih kurus,rugi dong tak ada dagingnya.
Dijawabnya:Jadi apa yang akan kulakukan supaya bisa gemuk dan pantas disembelih?
Ibnu Sina :Kamu harus makan dan minum layaknya manusia.
Dia menjawab:Tapi janji ya ,setelah aku gemuk kamu akan menyembelih akukan?
Ibnu Sina : Baiklah aku janji.
Beberapa lama kemudian Ibnu mengunjunginya,melihat kondisinya sudah
gemuk dan sehat.dan berkata:Wah rupanya sapinya sudah gemuk ya.
Pria itu menjawab sambil tertawa:Tak hanya gemuk tapi juga pintar.
Seluruh keluarga sangat gembira dan berterima kasi karena anaknya benar benar sembuh.
Memang Ibnu Sina bukan hanya pintar tetapi juga bijak.
Ibnu Sina pelopor psikofisiologi,psikosomatik dan neuropsikiatri.
Menulis banyak jurnal tentang psikologi dan psikiatri jauh sebelum Carl Jung dan Sigmund Freud.
Kemampuannya membaca dan menulis cepat dan rapi walaupun sedang menunggang kuda ciri khasnya.
Wastanbald ilmuwan Jerman sempat menghitung karya ilmiah Ibnu Sina tak
kurang dari 150 judul dari berbagai cabang ilmu seperti kedokteran,filsafat,
astronomi,agama,musik dan arsitektur.
Aktif menulis sejak umur 21 tahun ketika berada di Khawarizm karya pertama
nya Al Majnu mengandung berbagai ilmu pengerahuan yang lengkap.
Diantaranya yang terkenal dibidang kedokteran adalah Al Qonun fi ath thibb (Canon of Medicine) terdiri 14 jilid ditulisnya tatkala tinggal di Hyrcania menjadi literatur utama ilmu kedokteran disejumlah universitas di Eropa hingga abad ke 18.dan Prof Phillip K telah menganggap buku tersebut sebagai Ensiklopedia Kedokteran.diterjemahkan kedalam bahasa Inggris,Perancis,Latin dan Jerman.
Ibnu Sina dianggap para penulis Barat sebagai Bapak Dokter oleh karena telah menggabungkan teori pengobatan Yunani Hypocrates dan Galen serta penga
laman ahli ahli pengobatan dari India,Parsi dan pengalaman beliau sendiri.
Beliau mendapat gelar Medicorum Prinsipal at Raja Dokter oleh kaun Latin
Scholastic dan juga diberi gelar Raja Obat.dan dalam dunia Islam dianggap sebagai Zenith(Puncak Tertinggi Ilmu Kedokteran).
Diberi gelar As Syaikh ar Rais(Maha Guru Utama) karena pada saat usia beliau
18 tahun  berhasil menyembuhkan Raja Bukhara Nuh bin Mansyur (366-387) H
Ibnu Sina workaholic(manusia sangat mencitai bekerja) sepanjang siang me
ngajar,mengobati pasien dan meneliti dilaboratorium dan seluruh malam menu
lis buku dan jurnal.Ketika temannya menegur sifat workaholicnya ia dengan tenang menjawab:Saya memilih umur pendek yang penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa.
Akibat sifat workaholic dan mindsetnya mengutamakan ilmu diatas segala galanya dia tak pernah menikah seumur hidupnya.
Kesibukannya dibidang politik di Istana Mansyur raja Dinasti Saman merangkap
sebagai menteri dipemerintahan Abu Thahir Syamsud Daulad Dellami dan kon
flik politik antara kelompok bangsawan tak mengurangi aktivitas keilmuan
nya.Ketika dipenjara Tajul Muk penguasa Hamedan tak menghalangi beliau menciptakan ratusan karya ilmiah dan risalah.
Hari hari terakhirnya menamatkan alqur"an setiap tiga hari,menginfakkan hartanya untuk fakir miskin kayak para Rasul yang tidak meninggalkan
warisan sedinarpun.memerdekakan budak akhirnya malaikat maut menjeputnya di Hamadzan pada hari Jum"at dibulan Ramadhan 428 H/1037 M dalam usia 58 tahun mewariskan 450 buku & jurnal ilmiah.
Sebagai kenang kenangan dan penghormatan terhadap reputasi beliau NASA
menamakan salah satu kawah dibulan dengan Kawah Avicenna dan Unesco memiliki Ajang Avicenna Prize untuk mereka yang berjasa dibidang penelitian
dan di Barat dipajang nama Avicenna untuk klinik,sekolah Medis,penerbit,
pengobatan alternatif bahkan species bakaupun diberi nama Avicenna.
Untuk memperingati seribu tahun kelahirannya (Fair Milenium) di Taheran pada
tahun 1955 M,Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama lamanya dan dibangun monumen sejarah khusus untuknya.

Dikutip dan disusun oleh ALS :Semarang 2 Mei 2016 published  jam 20.50 wib